کاهش مبلغ سفته جهت خدماتی کردن خطوط

به استحضار میرساند؛جهت تسهیل در فرآیند خدماتی شدن خطوط اختصاصی پیامکی، طی مذاکرات صورت گرفته با اپراتورها مقرر گردید از این به بعد برای ارسال سفته ضمانتی به مبلغ 50 میلیون تومان، مبلغ 20 میلیون تومان (بجز اپراتور تلفن ثابت) تکمیل و ارسال گردد. نمونه جدید تکمیل سفته در منوی پشتیبانی-درخواست خط خدماتی-راهنمای خط خدماتی […]