در سامانه جهت قیمت گذاری تعرفه ارسال پیامک یک قیمت پایه وجود و یک تخفیف ویژه که می توانید به کاربری اختصاص دهید برای تعیین قیمت پایه از بخش مدیریت و تنظیمات وارد قسمت قیمت گذاری پیامک شوید و یک تعرفه پایه برای کاربران و نمایندگانتان تعیین نمایید.

توجه داشته باشید قیمت وارد شده در این بخش قیمت پیامک فارسی اپراتور ۱۰۰۰ می باشد و تعرفه ارسال با دیگر اپراتورها در ضرایب تعیین شده در پایین همین بخش ضرب می گردد و به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه می شود.