به اطلاع کلیه نمایندگان و کاربران محترم می رساند، اپراتور ۵۰۰۰۴ با کیفیت ارسال بالا به سامانه اضافه گردید.
خط اشتراکی ۵۰۰۰۴۱۵ برای تمامی کاربران و نمایندگان فعال شد.
به زودی امکان خرید شماره از این اپراتور فراهم خواهد شد.